Jezus verloste…

Ik las in het Bijbelboek Jesaja een stukje uit een profetie over Jezus. In deze profetie staat het volgende: “Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen”(Jesaja 53:4-6).

Als ik dit lees dan sta ik elke keer weer versteld van het feit dat dit zoveel honderden jaren voordat Jezus naar de aarde kwam, allemaal al voorspelt is.

Bijna iedereen weet, of je het nu gelooft of niet, dat Jezus stierf voor onze zonden. In de Bijbel lezen we dat Jezus zonder zonden was. Jezus werd Zelf de bemiddelaar tussen God en de mensen en plaatsvervanger van je zonden(vrij naar 1 Timoteüs 2:5-6). Jezus kon dit doen omdat Hij een Godmens was, Hij was God in het vlees(vrij naar Johannes 1:14). Zoals we lezen in Jesaja en op andere plekken in de Bijbel stierf Jezus niet alleen voor onze zonden, Hij stierf ook voor onze ziekten, pijn, verdrukking en afwijzing.

Toen Jezus op aarde was, onderwees Hij de mensen. Jezus zei over zichzelf het volgende: “Ik ben het brood dat leven geeft”(Johannes 6:35); “Ik ben het Licht voor de wereld”(Johannes 8:12); “Ik ben de Opstanding en het Leven”(Johannes 11:25); “ Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”(Johannes 14:6); “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, Ik zal u rust geven”(Mattheüs 11:28). Jezus gaf hiermee aan wie Hij was en wat Hij zal bewerkstelligen.

Johannes de Doper geeft aan het begin van het Bijbelboek Johannes aan wie Jezus is. Er staat geschreven: “De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!”(Johannes 1:29). Het Lam van God, dit verwijst naar het lam dat de hogepriester op grote verzoendag moest offeren ter vergelding van de zonden van het volk. Jezus werd dit Lam en stierf aan het kruis voor al de zonden.

Volgende week meer hierover, goede week, Gods zegen!

Adriaan

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *