Ben jij er klaar voor?

De afgelopen tijd heb ik nagedacht over de eindtijd: Hoe komt Jezus terug? Worden we wel of niet opgehaald? Wanneer worden we opgehaald (voor of na de verdrukking)? Ik kwam voor mezelf tot de conclusie dat het mij eigenlijk niet veel uitmaakt. De belangrijkste vraag is voor mij: Ben ik er klaar voor om op dit moment God in de ogen te kunnen kijken? 

Jezus vertelde aan zijn leerlingen dat Hij voor ons een kamer gereed zal maken (Johannes 14:2). Dit is Hij na Zijn hemelvaart gaan doen. Voor iedereen die in Hem gelooft, is Hij een kamer gereed aan het maken. Een kamer in het Koninkrijk van God!

De wederkomt van Jezus wordt in de Bijbel vergeleken met een bruiloft. Een bruiloft is een groot feest met een gastenlijst. Het als op een bruiloft hier op de aarde is deze gastenlijst erg lang. Elk moment kunnen daarop weer mensen bijkomen, soms zelfs mensen afvallen of zijn er mensen die niet kunnen komen. Zo is het net met de terugkomst van Jezus.

In een gelijkenis in Mattheüs 25 vers 1 t/m 8 staat: “Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.””.
In deze gelijkenis gaan wij als mensen (de meisjes) Jezus tegemoet. Het kan zijn dat we in slaap vallen. Dit is niet erg, alleen moeten we er dan wel voor zorgen dat we klaar staan om met Jezus mee te gaan als we ‘s nachts wakker worden.
Het verhaal loopt niet goed af voor de dwaze meisjes. Er staat geschreven: “Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.”” (Mattheüs 25 vers 11 en 12).

Hoe kunnen we nu klaar staan en onze kruiken gevuld hebben met extra olie? Ik denk dat wij dit kunnen doen door met het besef te leven dat we Jezus nodig hebben. Als wij een zonde begaan, moeten we hem hiervoor vergeving vragen en we moeten proberen om deze zonde niet nog eens te doen. Ook denk ik dat het belangrijk is om tijd met God door te brengen en Bijbel te lezen, te bidden en naar de kerk te gaan.

Ben jij er klaar voor om God in de ogen te kijken?

Ik hoop het! Gods zegen!

Adriaan 

Reacties

 1. He Jesse en Elise,

  Dank voor jullie reacties. Mijn reactie klinkt jullie misschien niet-Christelijk in de oren. Maar de bijbel staat ook vol met teksten die gaan over de Christus in jezelf! Dat je die moet herkennen/laten ontwaken in jezelf.

  1 Korinthiërs 3 – De geest van God moet in jezelf gaan wonen:
  16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
  17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.

  Galaten 2 – Men kan Christus in zichzelf laten leven:
  •Brief van apostel Paulus:
  •20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

  Johannes 14 – Jezus nadoen + Jezus zal in jezelf zijn +
  • 12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.
  • 17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.
  •18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.
  •19 Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.
  •20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. (=Jezus in de mens)

  Mattheüs 23 – Eenieder die komt in de naam des heeren (zegt als Jezus te zijn) is gezegend:
  39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!

  1 Johannes 4 – Zeggen gelijk te zijn aan Jezus:
  17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.

  1 Korinthiërs 12 – Als je daadwerkelijk de heilige geest bezit, mag je zeggen dat je Jezus bent:
  1 En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt.
  2 Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij geleid werdt.
  3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest.

  Dus op het moment dat we als mens ons helemaal verenigd hebben met Jezus, werkelijk zijn als hij, dan is de de duisternis over. Je kunt zelf wel voelen of je angst, verdriet, ergernis etc voelt. Dan ben je nog niet “volwassen” / wedergeboren. Zelf ben ik er nog niet helemaal helaas….

  Marcel

 2. Beste Marcel,

  Ik lees met verbazing uw reactie hier. Mag ik een aantal opmerkingen maken bij uw reactie?

  “Als ze werkelijk bezield waren van de heilige geest en het voorbeeld van Jezus zouden volgen zouden ze geen angst kennen om te weinig te hebben, maar zouden ze eerlijk delen.
  Die zelfzuchtige actie deed de toegangsdeur tot het feest van de bruiloft dicht gaan.”

  Het is niet voor niks dat Jezus de 5 meisjes zonder extra olie dwaas noemt en de andere meisjes wijs. Wij kunnen niet instaan voor de redding van iemand anders, maar moeten wijs genoeg zijn zelf een vruchtdragend leven te leiden in Hem. Het is dus niet zelfzuchtig van deze 5 meisjes en het is ook niet hun schuld dat de andere 5 meisjes niet binnen worden gelaten. Het is Jezus zelf die ze de toegang weigert, en hij zal dat echt niet af hebben laten hangen van andere mensen. Het feit dat je in dit leven voor hem kiest en hem volgt, betekent dat je hem hier al elke dag leert kennen! Hoe fijn is dat! Echt geweldig; herken je dat? Zoja, dan leer je Jezus dus nu al kennen en zal hij je straks niet de toegang (kunnen) weigeren omdat hij je niet herkent! Je komt em immers elke dag al tegen en bouwt zo al een relatie met hem op! Dat wordt bedoelt met die extra gevulde kruiken!

  Een ander punt; het klinkt erg krom wat je zegt: (…) dan hoef je niet om vergeving te vragen (…) Hoe stel je dat in het licht van deze bijbeltekst?
  Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.” (1 Johannes 1:9)

  En ook zoiets als ‘verantwoording afleggen aan jezelf’, en ‘geloof in de mens’ dit klinkt allemaal erg niet-christelijk! De bijbel staat vol met teksten die het tegenovergestelde zeggen, mag ik je vragen hoe je hier tegenaan kijkt en of je hier weet van hebt?

  Mvg,

  Jesse

  Ik ben erg benieuwd van je te horen Marcel!: )

 3. Beste Adriaan,

  heb je wel eens over deze tekst nagedacht?
  1 Thessalonica 4:15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.

  ontslapenen zijn degene die dood zijn, en wij zullen hun NIET voorgaan, dus GEEN opname!
  Er zijn meerdere aanwijzingen overigens hoor;)

  over de gelijkenis van de maagden zou ik je dit willen meegeven:
  wat zijn lampen?:
  Ps.119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
  Vuur wordt vaak vergeleken met de Heilige Geest.
  Maar wat is dan de olie?
  Spr.6:23 Want het gebod [woord] is een lamp en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht [kennis] zijn een weg ten leven
  zie hier waarom Gods onderwijzing de olie is:
  Jer.31:33 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
  De olie bewaren de maagden in kruiken! als de olie Gods onderwijzing is en jeremia zegt dat Gods wet in onze harten zal geschreven worden., dan zijn wij/ je hart de kruiken!

  Je bewaart zelf de olie in je harten nl Gods wet wat in je hart geschreven is en mogelijk is gemaakt door de genade van christus.

  zie ook 2 kor 3; 1-6
  Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? 2 U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: 3 u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen. 4 Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. 5 Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. 6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

  In plaats van de wet van stenen tafelen kan hij nu in onze harten geschreven worden door de Geest, DAT is het nieuwe verbond!

  succes met je zoektocht!

  Elise

 4. Akkoord,dat is jouw mening.
  Er bestaan wel 2 koninkrijken,de ene is van de Imitator.
  Ook geloof ik in het ”onzichtbare” en het ”zichtbare”

 5. je kan inderdaad het koninkrijk van God niet zien als je niet bent wedergeboren.
  Maar het koninkrijk van God is er nog niet…

 6. Daarom éénmaal gered,altijd gered .
  Iemand die NIET wedergeboren is,is NIET bang om tegen de H.G te zondigen.

 7. Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
  Alleen God kan je ”hart” zien.Verder kan niemand zien of iemand wedergeboren is.
  Al doe je nog zoveel ”goede werken”,altijd trouw zijn met tienden geen enkele kerkdienst missen,nooit een vlieg kwaad gedaan enz enz….laten dopen met de gedachte ”je weet nooit waar het goed voor is” wil nog niet zeggen dat je wedergeboren bent.
  Wedergeboren zijn is een ”bewuste” keuze maken,(niet emotioneel of iets dergelijks)
  Scheiden is daarna onmogelijk,dat is zondigen tegen de H.G
  Hebr 6: 4-6

 8. wedergeboren, wat is dat?

  ‘wat uit vlees, is uit vlees, wat uit de Geest is is uit de Geest’.
  ‘Je wordt wedergeboren uit water en Geest’.
  ‘We hebben nu de Geest als onderpand ontvangen’.

  1 Corinthe 15:49 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. 50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
  Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.

  Je kunt niet tegelijk in het vlees zijn en ook in de Geest.
  Bij de 1e opstanding zullen de ware christenen veranderd worden in Geest en letterlijk opnieuw geboren worden.

  iedereen zal toch een nieuw lichaam krijgen en veranderd worden naar Zijn beeld? Wij zullen Hem gelijk zijn, zegt de bijbel. Dit is het wedergeboren worden, omdat we dan geboren worden in ons verheerlijkte lichaam.

  wat zijn we dan nu? We zijn verwekt. daarom hebben we nu de Geest als onderpand zodat we straks onze erfenis in ontvangst kunnen nemen.

  1 Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; [maar] wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

 9. Je moet wedergeboren zijn.Dan ben je God’s kind.
  Je ”d.n.a” is correct.Niemand kan dat weten,alleen God.
  En als je éénmaal God’s kind bent,dan is dat definitief.
  Je leeft onder genade wil zeggen ,elke keer weer de kracht krijgt om te overwinnen …je zonden,falen,tekortkomingen enz..,
  éénmaal gered,altijd gered,dat is de belofte voor eeuwig.
  Je mag niet terugvallen ,je kan nl niet voor de tweede maal geboren worden.
  Een niet wedergeborene kan nl niet zondigen tegen de Heilige Geest,tenzij zijn tijd is geweest .

 10. reactie op Marcel,

  waar in de bijbel staat dat Jezus terugkomt in jezelf??
  De Heilige Geest komt in je wonen als je je bekeert hebt en laat dopen,
  maar Jezus terugkomst zal volgens de bijbel zijn zoals de discipelen Hem hebben zien weggaan.
  Nl in de wolken.
  Daarnaast wordt er duidelijk vermeld, dat het bij het geroep van een aartsengel zal zijn, dat de bazuin zal klinken, dat de hele wereld voor Hem zal buigen, dat de bruiloft dan begint, dat het 1000 jarig koninkrijk dan begint. (letterlijk, Gods regering hier op aarde)
  En dat voor deze terugkomst er tekenen zullen zijn dat het eraan zit te komen. 1 ding wat de bijbel duidelijk maakt is dat wanneer Gods toorn in de wereld komt, dat er nog steeds velen niet zich zullen bekeren!

  We geloven in God, en niet in de mens (kerngedachte van new age)

 11. Bedankt voor jullie reacties.
  @Elise:
  Naast je tekst die je deelt over het niet voorgaan zijn er teksten waaruit je een opname kan aangeven. Met deze blog wil ik aangeven dat het er wat mij betreft niet toe doet.
  Het klopt dat we leven vanuit het nieuwe verbond, het verbond van genade. Dit betrekt niet dat we alles maar mogen doen omdat God genade geeft. We mogen bij God teade gaan welke keuze we mogen maken.
  @Marcel:
  Het klopt dat ik een gedeelte van de tekst heb weer gegeven, ik ben beperkt in de lengte van mijn blog. Het klopt dat we Jezus voorbeeld moeten volgen. Ik denk wel dat we, als we iets doen wat tegen Gods wil ingaat, vergeving moeten vragen. We mogen dan weten dat er dan niets is wat tussen God en ons instaat.
  Ik hoop dat elke christen zal leven naar het voorbeeld van Jezus, dat is wat mij betreft de enige manier om het licht te zijn in deze wereld.

 12. Adriaan,
  Je laat volgens mij het meest essentiele stuk uit Mattheus 25 weg: Namelijk 9. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven.

  En nu komt het:
  Als ze werkelijk bezield waren van de heilige geest en het voorbeeld van Jezus zouden volgen zouden ze geen angst kennen om te weinig te hebben, maar zouden ze eerlijk delen.

  Die zelfzuchtige actie deed de toegangsdeur tot het feest van de bruiloft dicht gaan.

  Het gaat er niet om de kruiken gevuld te houden. Het gaat erom dat je volgens de heilige geest / het voorbeeld van Jezus handelt, dan hoef je niet om vergeving te vragen, zul je ook geen zondige gevoelens of angstgevoelens kennen. Je moet dan ook aan jezelf verantwoording afleggen omdat Jezus in jezelf huist als je een echte Christen bent.

  En zo komt Jezus terug: In jou, door jou, doordat jij leeft zoals hij.
  Een goed voorbeeld doet volgen, als alle mensen zich als hem gedragen is ie echt terug gekeerd. Dus geloof in de mens! En in jezelf als mens!

 13. @ Miriam
  goede reactie;) mag ik je erop wijzen dat de ‘kerk’ dus alleen bestaat uit de ware christenen en niet perse uit iedereen die zeggen dat ze christen zijn.
  Je kunt dus niet zomaar naar een ‘leuke’ kerk gaan;)
  Aangezien jij de wet aanhaald en de tekst dat niet iedereen het koninkrijk Gods binnen kan gaan, ga ik ervan uit dat je snapt wat ik bedoel.

  @ marcel.
  De gave van de Geest van Christus die in jou kan komen wonen,
  is een GAVE. Je kan het zelf niet in je laten geboren worden.
  je moet je bekeren van zonde (wat is zonde?: wetteloosheid, zegt de bijbel) het ware evangelie geloven: Jezus gaf de discipelen de opdracht om het KONINKRIJK te verkondigen (wat is het koninkrijk..?) en je laten dopen door iemand die een ware christen is (dat betekent in Jezus naam)
  Jezus zegt, ieder die de wil van mijn Vader doet noem ik mijn broeder. De wil van de Vader? = zijn wetten/ Zijn karakter van liede.
  Jezus volgen is wandelen zoals Hij deed/doet.
  Iemand die dat doet EN de Heilige Geest in zich heeft is een christen;)

  Paulus noemt aan dat hij een wedloop loopt. Aan het einde van zijn leven (hij voorziet zijn einde) ziet hij dat hij heeft volhard in zijn geloof. Het geloven blijft dus een proces en de vruchten zie je aan de vruchten van de Geest, die het karakter vormen als je de wet uitleeft.
  Als Jezus terug is zijn bruid volmaakt, eerder niet;)
  Dat komt door de wederopstanding naar het volmaakte. (wedergeboorte)

 14. Jezus zelf geeft aan in Matt. 7:21-23 “Niet een ieder die tot Mij zegt: Here Here, zal het koninkrijk de hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werken der wetteloosheid.

  Hier geeft jezus zelf aan dat er meer voor nodig is dan alleen maar zeggen ik ben een christen, of ik belijd mijn zonden; het is een zegen, dat wij ons ze zonden mogen belijden, maar doe je ook de nodige moeite om beter te leven? denk daarbij aan de wetten van God (exodus 20: 1-17). Jezus geeft ook aan dat hij niet gekomen is om de wet te veranderen (Matteüs 5:17-19)

  Hoe Jezus terug zal komen:

  Jezus zegt in (Matteüs 24: 29-31) Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op DE WOLKEN DES HEMELS MET GROTE MACHT EN HEERLIJKHEID. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

  Niemand weet wanneer Jezus terug komt (Matteus 24:36), maar de bijbel geeft vele tekenen dat het einde nabij is en de genade tijd aan zijn einde komt( Matteus 24) en ( marcus 13:1-37) en ( lucas 21: 5-38).

  Maar voor dat jezus terug zal keren zullen de volgende dingen gebeuren:

  (Matteüs 24: 4-7) En Jezus antwoorde en zeide tot hen: Zie toe dat niemand u verleide! Want vele zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is nog niet. Want volk zal optaan tegen volk, en koninkrijk tegen konkinrijk, en er zullen nu hier. dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn.

  Doch dit alles is het begin der weeën. (matteus: 24:8)

  Met Jezus mee:

  Wij kunnen zonder de heilige geest niet zoals jezus zijn. In Galaten 5: 13- 26 wordt duidelijk uitgelegd wat vleselijk werken is en wat het werken van de Geest is.

  Gal. 5:16… wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

  Gal. 5:17… want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees- want deze staan tegenover elkander- zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

  Gal. 5: 19-21 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoereij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twisten, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, DAT WIE DERGELIJKE DINGEN BEDRIJVEN HET KONINKRIJKS GODS NIET ZULLEN BEËRVEN.

  God geeft ons de gelegenheid om ons vrijwillig te onderwerpen aan de wet, hij wil dat wij met ons hart voor hem kiezen.

  Doordat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, om aan het kruis te sterven, kunnen wij d.m.v. de symbolische wedergeboorte door Doop ( het rein wassen in het bloed van Jezus Christus) onze zonden weg wassen en een nieuw leven beginnen geleid door de Heilige Geest. Dit kunnen wij niet alleen maar doordat wij worden begeleid door de H.G. en door de bijbel te bestuderen, bidden en naar de kerk gaan kunnen we een stevige band opbouwen met God.

  En indien wij die sterke band behouden, ook wanneer de verdrukking er zal zijn, zal Jezus ons opnemen in het Koninkrijk van God.

  Maar neem de dingen die ik zeg niet voorwaar, maar ga en onderzoek voor u zelf en vraag Gods begeleiding daarbij, want alleen hij weet zijn woord duidelijk te maken.

  Miriam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *