2012, het einde van de wereld..

Eergisteren keek ik naar de film 2012.. Ik bekeek hem voor het eerst van begin tot het einde en moet zeggen, een vermakelijke film om naar te kijken. Gedurende de film werd de problematiek en de ernst van de situatie steeds duidelijker.. Allerlei soorten religies begonnen vurig te bidden tot hun God en smeekten om hulp.  Terwijl ik keek naar deze scène werd ik bepaald bij een passage uit Lukas 13: 22-30 en 34-35

Laat ik beginnen met de nuance, dat ik absoluut niet geloof dat we de wederkomst kunnen voorspellen.. Maar probeer toch je in te leven in een eind scenario en daarbij Lukas mee te nemen..

Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24 ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25 Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 26 Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 27 Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” 28 Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. 29 Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. 30 En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

34 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild. 35 Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie: jullie zullen mij niet meer zien, tot de tijd komt dat je zult zeggen: “Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!”’

Ik wil er verder geen woorden meer aan toevoegen.. Laat je bemoedigen, aanmoedigen, wakker schudden of onderwijzen n.a.v. deze blog en geniet van je weekend,

Rob

Reacties

 1. allah is de enige die weet wanneer de wereld vergaat

 2. Ik heb de film niet gezien, maar kan me er wel iets bij voorstellen.

  Het verbaasde me een beetje dat je deze passage linkt aan de wederkomst van Christus: “34 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild. 35 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Maar Ik zeg u, gij zult Mij niet meer zien tot het ogenblik komt, dat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!” (Luk 13:34-35).

  Jezus sprak over de verwoesting van Jeruzalem en haar tempel, als straf voor het Joodse volk omdat zij niet naar God wilde luisteren. Daarover kan je verder in Lukas lezen:

  “40 En Hij antwoordde en zeide: Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden de stenen roepen. 41 En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar, 42 en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen. 43 Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen 44 en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.” (Luk 19:40-44).

  “5 En toen sommigen van de tempel zeiden, dat hij met schone stenen en wijgeschenken versierd was, sprak Hij: 6 Wat gij daar aanschouwt, er zullen dagen komen, waarin geen steen op de andere zal gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. 7 En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wanneer zal dit dan geschieden? En wat is het teken, dat deze dingen zullen gebeuren?” (Luk 21:5-7)

  “20 Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is. 21 Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan, 22 want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat. 23 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, 24 en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.” (Luk 21:20-24).

  “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt.” (Luk 21:32).

  Ik weet dat ik dit maar gewoon citeer, maar misschien ga je zien door dit achtereenvolgens te lezen dat het ene niet los van het andere is. Alles heeft betrekking op een verdrukking die over Jeruzalem zou komen en het zou gebeuren nog voordat een generatie zou zijn voorbijgegaan. Jezus sprak deze woorden omstreeks het jaar 33 van onze jaartelling en minder dan veertig jaren later werd Jeruzalem omsingeld en totaal verwoest en van de tempel bleef niets meer staan. Doordat deze profetie in vervulling ging, hebben vele Joden eindelijk ingezien dat Jezus waarlijk van God gezonden was, zodat zij Hem aanriepen zoals de discipelen: “Gezegend Hij Die komt in de naam des Heren”.

  Sleutel is dat deze aanroeping in verband staat met Zijn eerste komst, niet met Zijn tweede. Veel volgelingen onder de Joden hadden in Hem geloofd: “en zij zeiden: Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren; in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen.” (Luk 19:38). Later werd zelfs onder de heidenen op grote schaal in Hem geloofd. Toch bleven de meeste Joden te Jeruzalem niet geloven dat Hij van de Vader gezonden was, want anders waren zij wel naar de bergen gevlucht, zoals Jezus had bevolen aan Zijn discipelen. Te bedenken dat Jezus het hen eigenlijk heel makkelijk gemaakt had, vanwege het vertonen van vele tekenen, wonderen en krachten door Zijn hand, maar ook door de handen van Zijn apostelen en profeten. En niet te vergeten was ook Zijn leer zo zuiver dat je er niet naast kon kijken. Desondanks wilden zij niet geloven dat Jezus door de Vader gezonden was om Zijn Goede Boodschap bekend te maken: “En enige der Farizeeen uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf uw discipelen.” (Luk 19:39).

  Daarom zouden zij een ander teken te zien krijgen, namelijk de vergelding voor hun onwil: “40 En Hij antwoordde en zeide: Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden de stenen roepen. 41 En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar, 42 en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen. 43 Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen 44 en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.” (Luk 19:40-44).

  Hopelijk heb je er wat aan.

  PS: In het onderwerp over de doop had ik je een vraag gesteld. Ben je al tot een antwoord gekomen?

 3. Ha Rob!

  Wat grappig, via via kom ik je ineens tegen op deze site! Je schrijft interessante dingen.. Mooi dat je het Woord van God voor zichzelf laat spreken 😉 pas las ik een stuk in de bijbel over de wederkomst, dat God dan de aarde verbrand. Toen ben ik ook beter over de wederkomst na gaan denken. De film lijkt me interessant, daar ga ik tijd voor nemen.. oja, en ik wilde me net aanmelden, maar dat lukt helemaal niet. hij weigerd mijn wachtwoord, en die heb ik al tien keer overnieuw getypt. suggesties?
  groetjes, Martine
  ps. Voor het geval je het nog kan herinneren: Ik ben die stagiaire van Kastanjehof abc die je van je rapportages afhield destijds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *