Kan een christen de onvergeeflijke zonde begaan?

“Als u eenmaal Jezus hebt aanvaard, dan is dat deel van het werk van de Heilige Geest klaar, dus kunt u niet zijn werk lasteren. Natuurlijk blijft Hij constant aan u werken en u kunt eigenwijs zijn en Hem weerstaan als christen, maar u kunt hem niet lasteren. Een onproductief leven lijden, vleselijk zijn en ongeestelijk, dat kan wel. Maar de onvergeeflijke zonde doen? Dat is niet mogelijk voor een ware christen. Darrin Yeager (DYeager.org, 2002)

“Er is dus geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn…” Romeinen 8:1

Een ware christen kan niet een zonde begaan waarvoor geen vergeving is. We worden beschermd door de kracht van God.

Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 1 Petrus 1:5

Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Filippenzen 1:6

Eigenlijk is elke zonde mede een zonde tegen de Heilige Geest, want de Geest is God. Wat men met de uitdrukking bedoelt, is de lastering van de Geest (Matt. 12:31), dus bewust kwaadspreken van de Geest, bijvoorbeeld door Hem een demon te noemen. Dit is een daad van doelbewuste rebellie tegen God, die bij een ware gelovige ondenkbaar is. Juist de gelovige die zich er zorgen over maakt de Geest gelasterd te hebben, geeft daarmee een aanwijzing deze zonde niet begaan te hebben. Want de echte rebel maakt zich daar geen zorgen over. Wim Ouweneel

Ik zelf vind persoonlijk de uitleg van Wim Ouweneel hierboven een erg goede uitleg. Soms zijn christenen bang dat ze de onvergeeflijke zonden hebben begaan. De duivel klaagt je aan dat je een niet meer kunt worden vergeven, maar in christus zijn al onze zonden vergeven, denk aan Romeinen 8:1.

Het wordt een lastiger verhaal wanneer een christen bewust kwaadspreekt over de Heilige Geest, (de Heilige Geest lastert) denk aan mijn vorige post over de farizeeërs; “Ze beschuldigen Hem zelfs met de beschuldiging dat Hij zijn krachten kreeg van de duivel.”

Denk jij dat een christen de onvergeeflijke zonde kan begaan?

Like deze blog!


Reacties

 1. Als je terugvalt ook al ben je een christen.word je zonden tien keer erger.Kan dan je zonden vergeven worden??

  • Hi Willem,

   wat bedoel je precies met terugvallen? We doorgaan allemaal seizoenen. Lees het verhaal nog maar eens terug van de verloren zoon. Dat was ook een behoorlijke terugval 😉 Waar heb je gelezen dat je zonden 10x erger worden?

 2. ik denk de onvergetelijke Zonde
  is als je Zondigd in zijn naam
  Doden en dan zijn naam ijdel gebruiken
  Liegen in zijn naam
  zijn naam ijdel gebruiken.

 3. Beste Getuige,

  Om de zonde tegen de heilige Geest te bedrijven moet je weten (kennis hebben) dat een werk van God is. Zoals de farrizeeen zagen dat Jezus een werk van God deed door de blinden te genezen etc., maar ze noemde het een werk des duivels.
  Zij hadden de kennis en het inzicht omdat te zien en toch zeidden ze iets anders dan wat ze zagen.

  Ik ben niet van plan om op Gods rechterstoel te gaan zitten maar Jezus zegt in Johannes 3:18 heel duidelijk dat wie niet gelooft al veroordeeld is. Het is niet Gods verlangen dat mensen veroordeeld worden, maar Hij zal met Zijn rechtvaardigheid geen loopje nemen.

  Het zou me spijten als ik met je reaktie jou zou kwetsen, maar ik wil hierin gewoon eerlijk zijn.

  Groetjes en Gods zegen toegewenst,
  Kees.

 4. citaat van Kees: “Verder had je geen of onvoldoende kennis van God en daar gaat het juist om bij de zonde tegen de heilige Geest.”

  Kun je dan eens uitleggen hoe jij de begrippen [kennis] en [zonde tegen de Heilige Geest] ten op zichte van elkaar verhoudt?

  Nog een citaat van Kees: “als je niet gelooft dan is ongeloof je zonde, en daarop zul je veroordeeld worden.” Je kunt niet weten of God iemand veroordeelt of niet. Dat een en ander in overweging genomen zal worden en dat daar een waarde aan toegekend zal worden, is evident, maar wij mensen kunnen onmogelijk op de Rechterstoel gaan zitten en iemand veroordelen; wij zijn God niet.

  Er is maar één Kerk, en dat is de geloofsgemeenschap die op aarde het lichaam van Jezus Christus vormt met Hem aan het hoofd. Alle geloofsgemeenschappen die buiten de universele wereldkerk bestaan, bestaan buiten het Lichaam van Jezus Christus. De onderlinge verschillen tussen die geloofsgemeenschappen ontstaan door het subjectivistische karakter van deze gemeenschappen: men bekijkt de wereld en het Woord van God vanuit zichzelf (= dualistische fenomenologie) en niet vanuit wat het werkelijk is. Zolang iedere gemeenschap voor zichzelf blijft spreken en niet zichzelf kritisch en objectief bereflecteert, zullen de onderlinge verschillen alleen maar blijven bestaan en zal het Ene Ware Lichaam gewond blijven……

 5. Beste Rob,

  Zelf geloof ik ook dat als iemand weet dat iets een werk is van God en het toch een werk van de duivel noemt dat hij dan een zonde begaat tegen de heilige Geest.

  Maar door onze verschillen in kerk zijn en beleven kan het wel zijn dat wat de ene kerk een werk noemt van de heilige Geest een andere kerk een Satanswerk noemt. Onze verschillen hebben er voor gezorgd dat wij kijken naar de uiterlijkheden in elkaars gemeente.
  Zo kan het dus gebeuren dat iemand iets verkondigt omdat hij dwaalt.

  “Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis” staat er in het Oude Testament en ook vandaag is dat een waar woord.
  Mensen zeggen domme, belediggende en foute dingen over wat God doet omdat zij er niet voldoende kennis over hebben, ze zijn dwalende. Ze zouden anders gereageerd hebben als ze voldoende kennis hadden.

  Goldsmith – toen je tot geloof kwam werd je een nieuwe schepping, het oude was voorbij. Dus ook je ongeloof was vergeven.
  Verder had je geen of onvoldoende kennis van God en daar gaat het juist om bij de zonde tegen de heilige Geest.

  Mat – als je niet gelooft dan is ongeloof je zonde, en daarop zul je veroordeeld worden. De farizeeers wisten dat wat Jezus deed voort moest komen vanuit God, en ze noemde het toch een werk van de duivel en dat was zonde tegen de heilige Geest. Zij hadden de kennis om het werk Gods te herkennen en te beoordelen maar de boosheid van hun hart zorgde voor die reaktie.

  Daaruit volgt dus dat een gelovig mens de zonde tegen de heilige Geest kan doen.

  Groetjes en Gods zegen toegewenst,
  Kees.

 6. Citaat van Goldsmith: — “De zonde tegen de Heilige Geest bega je dus als je een van de onderstaande doet: 1) niet geloven in Jezus”

  Ik geloofde toch eerst ook niet in Jezus, maar door de wonderen die ik gezien heb wel. Het viel niet meer te ontkennen. Maar heb ik dan gezondigd door eerst niet te geloven in Jezus?

  Onwaarschijnlijk. —

  Het antwoord op die vraag is zoals Mat al zegt, ja. Echter, ik ben het niet geheel met de motivatie van Mat op het tot stand komen van zijn “ja” eens. De zonde is echter intrensiek – staat op zichzelf – maar is hoogst waarschijnlijk in jouw geval extrinsiek niet aanrekenbaar dus zal dat geen zonde tegen de Heilige Geest zijn.

  Iemand die zondigt tegen de Heilige Geest heeft:
  1) een voldoende vermogen deze zonde tegen te houden, maar zet deze vermogens niet in.
  2) voldoende kennis om de zonde te kunnen onderkennen, maar passeert deze kennis.
  3) kiest uit eigen vrije wil om willens en wetens doelbewust deze zonde te begaan.

  (naar: Breviloquium, de theologie in kort bestek; H Bonaventura ofm, Parijs, 13e eeuw)

  Zo’n persoon zal de smalle poort van het rijk der hemelen niet binnen kunnen gaan. Edoch, het is niet aan ons om iemands zonden als zonde tegen de Heilige Geest te kwalificeren. Dat doet de Heilige Drieëenheid zelf wel via het geweten des persoons én op de jongste dag des oordeels.

  Om terug te komen op Goldsmith: wat jij draagt is – theologisch uitgedrukt – de straf van een zonde die buiten jouw schuld gedaan is. De oorzaak van deze schuld is terug te voeren op de zondeval van Adam en Eva. Deze erfzonde wordt met de doop van een persoon afgewassen opdat hij, door verlost te worden van de schuldelast van de erfzonden, het rijk der hemelen in goede staat van genade kan bereiken. Het lijden, sterven en verrrijzen van jezus Christus moest echter als losprijs voorafgaan om doopsel goddelijke genade te kunnen geven. Daarom handelt de priester die een mens doopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest in persona Christi – dat wil zeggen, het is Jezus Christus zelf die doopt door de priester heen. Alle andere chrsitelijke dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest zijn geldig omdat we mogen geloven dat door de intentie de doopeling leerling van Jezus Christus wordt. De bijbehorende genade die om niet toegang verschaft tot het Rijk der Hemelen zal met terugwerkende kracht op basis van de intentie, in God omwille van Jezus Christus door de Heilige Geest gegeven worden.

  Resumé: “niet geloven in Jezus Christus” mag niet zonder meer gezien worden als zonde tegen de Heilige Geest. Want onmacht en onwetendheid hebben hier een aanzienlijk medebepalend karakter.

  Het antwoord op de vraag uit het artikel is eveneens ja. Een gedoopt mens kan zijn geloof verliezen en daarmee de bijbehorende genade. Echter, ook hier zijn vermogen, kennis en vrije wilsbeschikking van invloed.

 7. ik een nou ja noem het maar een hobbelende christen was bang dat ik de zonde tegen de Heilige Geest had gedaan maar hierdoor word ik weer versterkt en weet ik dat ik een kind van de Heer ben

 8. Ja, want op het moment dat je sterft terwijl je je schuldig maakt aan de zonde tegen de Heilige Geest, kan die niet vergeven worden, want vergeven worden betekent: in het licht komen zodat God de zonde kan verwijderen. Je gelooft toch nu wel, want je bent bij Hem gekomen.

  Jezus zegt: De zonde tegen de Mensenzoon kan wel vergeven worden (daarmee wordt God als mens mee bedoeld – zeg maar de buitenkant van Jezus) maar de zonde van de Heilige Geest kan niet vergeven worden (daar wordt het goddelijke van God mee bedoeld – zeg maar het binnenste van Jezus). Daarom zegt Jezus hier ook niets over de Vader. Jezus bedoelt dus dat mensen die zijn Goddelijkheid ontkennen niet vergeven kunnen worden, niet in deze wereld of in de volgende. Daarmee bedoelt Hij: degene die sterft terwijl hij in die zonde is. Als je je daarvan bekeert voordat je sterft, dan kan die wel vergeven worden.

  Het eigenlijke probleem van de Farizeeërs was dat hun hart verhard was; ze KONDEN gewoon niet geloven dat Hij God was omdat ze alleen natuurlijk konden denken en niet geestelijk. Ze zagen alleen de buitenkant van Jezus en dachten dat Hij een gewoon mens was. Ze zeiden immers dat de wonderen niet van God waren maar van de duivel. Met zo’n hart wordt het heel moeilijk om je (in dit leven) te bekeren, dus ook vergeving ontvangen (dat vooral duidelijk wordt in het leven na de dood) wordt dan onmogelijk.

  Dus als je blijft volhouden en ontkennen dat Jezus gewoon een mens was en niet gelooft dat Hij God was, bega je de zonde van de Heilige Geest. Als je die zonde echt serieus begaat, is het menselijk gezien haast onmogelijk om je daarvan te bekeren omdat je dat dan zelf niet WILT erkennen, omdat je je dan moet bekeren, maar bij God is altijd alles mogelijk. Het is eenvoudig om te zien dat dit de juiste betekenis van de tekst is, als je je niet met je natuurlijke manier van denken op de letterlijke tekst richt en denkt dat je verdoemd bent als je zo’n zonde hebt gedaan. Dat is volledig buiten het karakter van wie God is. Lees ook maar eens Johannes 3:18-21. Dat gaat over precies hetzelfde. (“Zoon van God” slaat op de Goddelijkheid, zeg maar binnenkant, van Jezus en “Mensenzoon” slaat op zijn menszijn in de bijbel.)

  Johannes 3:18-21
  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 19 En dit oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren. 20 Wie kwaad doet, haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt; 21 maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe, want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.’

 9. “De zonde tegen de Heilige Geest bega je dus als je een van de onderstaande doet: 1) niet geloven in Jezus”

  Ik geloofde toch eerst ook niet in Jezus, maar door de wonderen die ik gezien heb wel. Het viel niet meer te ontkennen. Maar heb ik dan gezondigd door eerst niet te geloven in Jezus?

  Onwaarschijnlijk.

 10. Als hij dat doet, is hij geen christen meer 😉 Het is het ontkennen van God in denken EN levensstijl (zie Jakobus over geloof zonder werken dat geen echt geloof is). De Farizeeërs herkenden niet dat Jezus God was en geloofden alleen met hun hoofd terwijl zij hun innerlijk niet wilden veranderen. Tegenwoordig zijn er ook mensen die alleen met hun hoofd in de bijbel geloven en er niet naar leven in hun hart en dus de eigenlijke identiteit van Jezus ontkennen. De zonde tegen de Heilige Geest bega je dus als je een van de onderstaande doet:
  1) niet geloven in Jezus
  2) er niet naar leven
  (want het woord ‘geloven’ in de bijbel betekent niet wat wij eronder verstaan, maar een volledige inzet naar wat je gelooft.)

 11. Beste Kees,

  Dat kennis een sleutelbegrip is om een zonde te kwalificeren als zonde tegen de Heilige Geest, heb ik in een voorgaande reactie al geschreven. Ik heb óók geschreven dat vermogen en vrije wil de twee andere factoren zijn die van invloed zijn. Ik heb het vermoeden dat wij op de zelfde lijn zitten.

  Derhalve denk ik niet dat het aan ons is om te zeggen dat een buiten zijn schuld ongelovige persoon door zijn ongeloof zondigt tegen de Heilige Geest. Dat lijkt mij strijdig met het rechtvaardigheidsbeginsel. Daarom is het niet terecht je direct achter Joh 3, 18 te verschuilen op het moment dat iemand je vertelt op dat moment om wat voor reden dan ook niet in Jezus te geloven. Er staat immers ook geschreven: “God doorgrondt hart en nieren,” dat is toch iets waartoe wij mensen niet in staat zijn.

  Ik ben eens benieuwd hoe je daar over denkt 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

God heeft je vergeven!

Een aantal maanden geleden was de harde schijf van mijn laptop gecrasht. Ik had geen backups en was al mijn afbeeldingen, video’s...

Kun jij iedereen vergeven?

Als we emoties hebben met kenmerken van jaloezie, boosheid of woede gedreven door wonden of pijn uit het verleden, dan hebben we...

Ben ik heilig?

Afgelopen weekend las ik in een boek over de kracht van vergeving. Ik werd er opnieuw bij bepaald dat ik in Christus...