Four Men Sitting On Ground

Terugkeer van Jezus

Vandaag had ik een gesprek met een klasgenoot over de terugkeer van Jezus. Wanneer zou Jezus terug komen? Er zijn wel een aantal profetieën gegeven door God.

Ik zal ze er eens bij pakken:

1. Valse messiassen (Mat.5)
2. Oorlogen (Mat.24:6)
3. Hongersnoden (Mat.23:8)
4. Aardbevingen (Mat.24:8)
5. Geloofsvervolging (Dan.7:21; Mat.24:9; Op.6:9; Op.15)
6. Wetteloosheid (Mat.24:12; 2Tess.2:7-8)
7. Evangelieprediking aan alle volken (Mat.24:14)
8. Antichrist (2Tess.2:3-12; Op.13; 1Joh.2:18)’

Ik wil vandaag wat specifieker ingaan op het onderwerp; “het evangelie verkondingen aan alle volken”
God zegt tientallen keren in zijn woord dat we het evangelie moeten verkondigen.
Dat dit onze opdracht is, Waarom doen we hier dan nog zo weinig mee?!

Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Mattheüs 24:14

Hoeveel vrienden heb jij die niet gelovig zijn?
We hebben al tientallen post gemaakt over; “Je gezichtsuitdrukking”, “Oorzaak en gevolg” en “Heb uw naaste lief. Allemaal onderwerpen die gaan over jouw houding als christen.
We weten het allemaal zo precies, maar waarom komen we niet in Aktie?!

Eigenlijk zijn alle profetieën al uitgekomen, of ze staan op het punt om uit te komen.
Het gaat er dus puur om wat God hanteert voor maatstaf, qua de vervullingen van de profetieën.
Jij hebt geen enkel idee wanneer God terug komt, ik ook niet en zelfs Jezus niet.

Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Mattheüs 24:36

Het kan dus ook zijn dat Jezus morgen al terug komt, en wat gaat er dan gebeuren met je ongelovige vrienden? Jij kunt in actie komen!

Denk er eens over na hoe jij iets kunt betekenen voor je ongelovige vrienden.

Like deze blog!


Reacties

 1. Mag ik nog even vragen, aan welke profetien ik voor bij ga? Dat is handig om te weten :P. Zou je dat nog even willen zeggen?

  Alvast bedankt Nodoubt.

 2. Dus omdat Hij bij Zijn opstanding wel vlees was kun je maar zeggen dat het bij Zijn wederkomst ook zo is. Totaal niet bijbels.
  Jezus was hoge priester en moest terug komen, om te laten zien dat het offer aanvaard was door de Vader. Als jij geloofd dat Hij nog moet komen dan weet je niet zeker of Zijn offer wel aanvaard is. Net zo als de hoge priester 1 keer per jaar het heilige der heilige in moest om het bloed te besprenkelen op de ark. En als Hij naar buiten kwam was het offer aanvaard en anders zou God Hem slaan. En sterven. Het was dat de hoge priester eigenlijk zijn eigen bloed eens per jaar voor zijn volk en voor hem bracht. Hebreeën zegt ook dat Jezus het heilige der heilige in ging met Zijn bloed.

  Flauw hoor dat je Johannes 21 aanhaalt. Dat soort teksten haal ik niet aan. Ik haal teksten aan die veel duidelijker zijn, waar het gewoon echt staat. Niet waar je iets anders uit haalt.
  Daar in tegen probeer jij er wel iets anders in te zoeken, generatie is generatie. Geen ras. Want als dat zo is dan komt Jezus nooit.

  Wij zijn het ware Israël, door geloof en worden gezegend met de zegeningen van Abraham. Door geloof!

 3. God heeft trouwens ook nooit Zijn volk verstoten. Hij bleef altijd trouw aan Zijn volk. Maar Hij heeft wel dat deel verstoten wat Hem verstoten hadden. God haalde het overblijfsel er uit. Dat is samen met de gelovigen de vrouw van God. Het overblijfsel was wel gewillig om Jezus aan te nemen.

 4. Matt 24:1-3 En Jezus ging uit en vertrok van de tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.
  En toen Hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

  De discipelen zeggen hier dat al die zaken bij elkaar horen. De komst van Jezus heeft alles te maken met de verwoesting van de tempel. Dan is dat het teken dat Jezus gekomen is, en het einde van het tijdperk. Het einde van het oude Joodse systeem. Voor hen stond de verwoesting gelijk aan de komst van Jezus en het einde van het tijdperk. Het is niet mogelijk om dan te zeggen de komst is veel later.

 5. Paar puntjes dan toch maar 🙂

  -Joh 21.

  Niet flauw bedoeld. Maar je kunt wel merken dat Johannes niet verwacht te blijven leven tot Jezus weer komt. En als tweede kun je zien dat Jezus ook tegen Petrus zegt dat hij en OUD gaat worden en zal STERVEN als martelaar. Dat maakt Jezus wederkomst in hun tijd er niet waarschijnlijker op he.

  -“Dus omdat Hij bij Zijn opstanding wel vlees was kun je maar zeggen dat het bij Zijn wederkomst ook zo is. Totaal niet bijbels.”

  Hehe, mijn indruk is toch echt dat de discipelen niet een ‘Jezusgeest’ verwachten maar Jezus zelf, zoals ze Hem kenden na Zijn opstanding. Volkomen Bijbels dus!

  -Generatie, geslacht. Ik twijfel nu:) Maar alleen over dit vers. Het lijkt me bij nader inzien inderdaad over een specifieke generatie te gaan. De mensen van toen, de tijdgenoten van Jezus. De vraag is nu dan: welke profetieën gaan over die mensen? Alles? Of bepaalde gedeelten.

  -Mat. 23

  Mijn opvatting hierover op dit moment.
  Voor een beter begrip van Mat. 24 moeten we ook Mat 23 lezen. Jezus heeft het over een aantal dingen.

  -Slangen, hypocrieten: de farizeeën en schriftgeleerden. Het oordeel over hun macht, hun land. Vers 1 tot 36! (deze generatie…) Dus merk op, de meeste woorden van Jezus gaan over hen. Niet over Zijn wederkomst of het einde van een tijdperk.

  -De verwoesting van Jeruzalem. Vers 37 en vers 38.

  -Zijn wederkomst. Vers 39.

  En dan nu Mat. 24. In vers 3 vragen de discipelen Hem 3 dingen. Zij koppelen al die dingen aan elkaar vast. Maar toch is het nog geen bewezen feit dat dit alles tegelijkertijd zal geschieden. De geschiedenis wijst uit dat de verwoesting en deportatie en verdrukking etc. over een langere periode heen gerealiseerd werd. En dat is dus alleen dat aspect van de profetieën die Jezus hier verteld.

  “3 Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’”

  1.) Wanneer geschieden al die dingen? (het meeste gaat dus over Mat 23 vers 1-36)

  2.) Hoe weten we wanneer U terugkomt?

  3.) Hoe weten we wanneer het einde van de wereld (of tijdperk) zal zijn?

  Het antwoord wat Jezus geeft gaat m.i. voornamelijk over het oordeel over ‘het Joodse systeem’ van die tijd en de staat Judea, de stad Jeruzalem.

  Minder woorden spreekt Hij over de voltooiing van de wereld, het tijdperk. De discipelen verwachten misschien wel dat al deze zaken direct gaan samenvallen, maar zo hoef je Jezus woorden niet perse te lezen. De volgende profetieën zijn nog niet uitgekomen:

  “27 Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen.
  29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.
  30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.
  31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.”

  Dit gedeelte van Jezus antwoord gaat over de voltooiing v.d. wereld en Zijn wederkomst. Dat is nog TOEKOMST.

  De ‘eindtijd’ is echter een langere periode. De ‘verdrukking’ duurt nog voort tot Zijn wederkomst. Hoeveel oorlogen zijn er inmiddels al geweest? Hoeveel moord en verkrachting en marteling? Ook al merken wij hier in Nederland in deze generatie daar meestal niet zoveel van… de verdrukking is op DIT MOMENT ergens in de wereld. En zowel in het verleden na Christus hemelvaart als in de toekomst tot Zijn wederkomst is er nog lijden. Het gaat nog door. Dat valt niet te ontkennen.

  Een groot gedeelte van Zijn woorden gaan, en dat ben ik met je eens, over de directe toekomst van Judea, de Judeers. Zowel m.b.t. de Christenen en ook de niet Christelijke Judeers. De verwoesting van Jeruzalem en deportatie v.d Judeers. (Zo rond 70 na Chr. tot 135 na Chr. als ik goed geïnformeerd ben hierover.)

  Maar wat is voor ons nu belangrijk?

  Het volgende:

  “42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
  44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
  45 Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven?
  46 Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.”

  Wij weten niet precies wanneer Hij komt. Maar zeker is dat het nog moet gebeuren. Alleen de Vader weet wanneer het tijdstip v.d. wederkomst zal aanbreken.
  “36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.”

 6. Die profetie is al wel vervuld.
  De Romeinen kwamen van uit het oosten naar het westen.
  Ze zaten als ratten in de val. In eens waren ze daar.
  Het was de gruwel der verwoesting waar de bijbel het over heeft.

  ‘Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.’ Dit is symbolische taal weer. Zon, maan, sterren zijn allemaal symbolische dingen, die vaak staan voor hoog geplaatsten. Dit is precies wat er gebeurd is in het jaar 70. Neem als voorbeeld:
  Gen 37:9 En hij droomde nog een anderen droom, en verhaalde dien aan zijn broederen; en hij zeide: Ziet, ik heb nog een droom gedroomd, en ziet, de zon, en de maan, en elf sterren bogen zich voor mij neder. Dit heeft een betekenis het is dus niet letterlijk!!
  Jij haalde eerder ook de elementen zullen branden et cetera aan. Dat heeft ook een betekenis. Ik weet niet of je het zelf door hebt maar je hebt nog steeds geen Bijbelse grond waarom de wederkomst niet geweest is.
  Ook ben ik het niet met je eens als de discipelen dat naast elkaar verwachte. En Jezus dat ook zegt, dat je er dan niet van uit hoeft te gaan dat het ook zo was. Het is onomstotelijk, Jezus moet wel terug gekomen zijn. Daar heb je trouwens niet zo veel moeite mee als je in mijn gemeente zit: de glorie van God is zo groot daar.

 7. Ohja nog 1 ding. In de bijbel staat dat God geest is. Dus dat gaat ook niet echt op wat jij zegt.

 8. 2 petrus 3:10-13 De dag des Heeren zal komen(grieks woord, snel gebeuren, aanstaande) De komst van Jezus was van vuur en verwoesting? Elementen: Galaten 4:9-11 Het griekse woord. Het zelfde woord word vertaald in zwakke armelijke wereld geest (elementen). Ze gingen weer sabbat en dagen onderhouden. De grond beginselen van het oude systeem. Het Joodse systeem, in Galaten gaat het ook steeds over het verschil tussen de genade in Christus en de Joodse wetten. Hebre 5:12 Ook weer dat Griekse woord. Elementen word hier vertaald als beginselen de grond beginselen, de eerste beginselen. 2 petrus 3:10 De grond beginselen zullen branden en vergaan, het heele oude systeem. Het overgaan van het oude en nieuwe verbond beschreven als iets als of de wereld vergaat. De oude hemel en de oude aarde, symbolisch voor het oude zijn. Hemel vaak voor de hoog geplaatsten en de aarde vaak als het volk.

 9. Hey Joshua,

  Dat van de zon en de sterren en de elementen vind ik wel heel goed gevonden. Laat ik eens meegaan met die uitleg, aangezien het best wel eens de juiste kan zijn:)

  Maar bekijk het nu eens van mijn standpunt als ik zeg: de orde, de rangschikking, de elementen zijn nog NIET gevallen of omgedraaid. Althans, laat ik het goed zeggen, na Jezus overwinning over de dood is het feitelijk al gebeurd. Maar de uitwerking, het verdere verloop van het overwinningsproces is nog gaande. Het ‘script van God’ is nog bezig zich te voltrekken.

  De huidige satanische wereldorde/kosmos is nog steeds in een positie van macht. Macht over de aarde.

  Het koninkrijk van God moet je m.i. zien als Zijn regering, zijn overheid, Zijn macht. Dus overal waar je koninkrijk/basileia in de Bijbel leest moet je dat ook vertalen naar een letterlijk aardse regering. Een koninkrijk der hemelen dat op de aarde gevestigd gaat worden. En dan zullen alle huidige machthebbers zich moeten buigen (net als bij Jozef) voor hetgeen ze nu ontkennen/verachten.

  De discipelen begrepen dit. Zij verwachten dit. Zij hadden onderwijs van Jezus zelf gehad. Prive onderwijs. Als iemand het koninkrijk van Christus begreep, dan toch zeker wel Zijn discipelen.

  “Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.” Matteus 13:11

  En ook na Zijn opstanding onderwees Hij hen over Zijn koninkrijk:

  1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 2 vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. ” Handelingen 1

  En wat verwachten zij?

  “6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’”

  Constateer samen met mij het volgende:

  -De discipelen kregen na de opstanding van Jezus te horen dat het KONINKRIJK VAN ISRAEL hersteld zou worden. Zij werden niet door Jezus vermaand op deze manier: Jongens! Snappen jullie dan nog niet dat ik een ‘geestelijk’ koninkrijk kom brengen? Jullie nemen ook alles letterlijk he… jonge jonge toch! Ook had Israël dus niet afgedaan. Volkomen in overeenstemming met de profetieën. Israël zal de aarde erven. Het koninkrijk van God begint met Zijn volk, Israël. De Bijbel is een boek wat gaat over de relatie van God met Zijn volk, Israël. (nogmaals, dat is niet hetzelfde als ‘het joodse systeem’ of de joden)
  Nee, er was geen twijfel over wat het koninkrijk inhoud.

  -Maar zij kregen NIET de precieze tijd voorspeld.

  -Zij zagen een letterlijke lichamelijk Jezus naar de hemel opstijgen. En zij verwachten een letterlijke lichamelijke Jezus die in de toekomst zou terugkomen. En Zijn positie als Koning over Israel en de wereld zou innemen. Dit alles volgens de profeten en de woorden van Jezus zelf. En de engelen.

  “Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’”

  Hier is geen woord spaans bij. Geen beeldspraak in profetie hier, maar een verslag van wat plaatsvond.Ze verwachten Jezus weer terug uit de hemel.

  “en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel.” 1 Tess. 1:10.

  Mijn vragen aan jou:

  Dus Jezus kwam weer terug? Maar nu als geest? Hoe verhoud zich deze theorie tot de uitstorting van de Heilige Geest?

  Geloof je wel dat Jezus letterlijk als zoon van God in een letterlijk aards lichaam hier op aarde gekomen is. Geleden en opgestaan uit de dood in een verheerlijkt lichaam dat mensen konden aanraken?
  “In de bijbel staat dat God geest is. Dus dat gaat ook niet echt op wat jij zegt.” Ja dat weet ik. Maar wat bedoel je hier nu precies mee dan?

  In wat voor een tijd leven we nu? Het koninkrijk is al gekomen? Een ‘geestelijk’ koninkrijk? Komt Jezus nog een keer? Of niet?
  Wat verwacht jij voor de toekomst in dit kader?

 10. Het koninkrijk is idd al gekomen ja. Met de voorspelling van de komst van Jezus was ook de voorspelling dat Hij Zijn rijk zou brengen. Ik geloof dat Hij letterlijk hier op aarde was ja en dat Hij letterlijk stierf en opstond met een lichaam. Jezus is in Zijn gelovigen. Je kan het onmogelijk los van elkaar koppelen, de Joden kregen nog 40 jaar om zich te bekeren.

  Leg ook eens uit wat volgens jou nou precies het verschil is tussen het Joodse volk en Israël.
  Er is geen lichamelijke komst geweest en die zal er ook nooit zijn. Wat verwacht ik voor de toekomst, dat de glorie helemaal gaat door breken. Dat er samenkomsten worden gehouden, de glorie barst daar door de muren, over de straten over hele steden. De zondaren kunnen dan niet Zijn op de plekken waar samenkomsten gehouden worden. Want wie kan voor het aangezicht van God staan, wie kan in Zijn aanwezigheid zijn? Wie kan bestaan in die vuurgloed.

  De tekst die je aan haalt. Handelingen 1:11, gelijke wijze, dus op een net zo soort manier. Dat heb ik al eerder uitgelegd. Als dat echt zo is. Hij komt terug op een paard, hoezo dan het zelfde? Hij komt terug met een sikkel, hoezo het zelfde? Hij komt terug met velen engelen in plaats van 2, dus hoezo het zelfde? Dus als Jezus volgens jou lichamelijk wederkomt, hoe ga je dat allemaal plaatsen dan? Want Hij zou als de zondvloed. Ik heb je in mijn uitleg al verteld wat dat betekende. Jij zei ze verwachten niet een Jezusgeest. Jezus is God, God is Geest. Maar dat is meer een ander verhaal.

 11. Gelijke wijze = vanuit de hemel, in een tastbaar Lichaam. Niet helemaal gelijk= de hoeveelheid engelen:) Het paard etc. Maar dat is toch wel op gelijke wijze?

  De zondvloed= de DAG des heeren, niet de Heer zelf.

  God is Geest en Jezus is God, maar dit zijn diverse aspecten van dezelfde God. Wij mensen, hebben deel aan Zijn Geest als we Christen zijn. Zijn wij dan volkomen Geest? Nee, mensen zijn geschapen om een samengesteld wezen te zijn. Niet volkomen ‘aards’ en niet volkomen ‘hemels’.

  Joden= Judeers = inwoners van de streed Judea.
  Judea= naam afkomstig v.d. oorspronkelijke inwoners. Het 2-stammenrijk. Voornamelijk v.d. stam Juda. In de loop v.d. tijd verder uitgedund door ballingschap en verder vermengt met andere bevolkingsgroepen. Dus niet meer alleen stammen van Israël.

  ‘Joodse systeem’ = een systeem van mensen overleveringen, tradities. Dus niet meer de oorspronkelijke wetten van God aan Mozes aan het volk Israël gegeven. Maar andere religieuze invloeden. Babel…

  Jezus kwam om die tradities te bestrijden en om de oorspronkelijke wetten van God te bekrachtigen en te vervullen waar van toepassing. De rechtvaardiging uit geloof en niet uit werken. Maar de wetten slaan op het gehele koninkrijk. Niet zozeer alleen op je persoonlijke redding maar om de nationale redding. Dit wordt bijna nergens gepredikt. Toch gaat de Bijbel voornamelijk over nationale redding van Israël en in tweede instantie over persoonlijk redding, relatie met God.

 12. Ik bedoelde ook dat Zijn komst zou zijn als de zondvloed. Maar dat is dus niet precies het zelfde, als toen Hij opgenomen werd.
  Maar je moet zelf maar weten. Ik heb je al behoorlijk wat teksten gegeven, ik zou er nog meer kunnen geven. Maar als je al niet aan wilt nemen wat Jezus zelf zegt, tja dan kan ik niets doen.

 13. Jezus is bij ons door Zijn Heilige Geest. Maar de andere persoonlijkheid van God, Jezus in het vlees, in het lichaam, komt weer terug. De teksten daarover moet je m.i. echt niet ‘vergeestelijken’. Men dacht wel eerst dat ze Jezus geest zagen etc. maar toen ze de gaten in Zijn handen voelden wisten ze wel beter. God kwam in het lichaam naar ons toe en dat is juist een kernpunt in de Bijbel. Daar moet je nooit iets aan af willen doen.

  ” 36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. 38 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 40 Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 41 Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.” Lucas 24

  Kun je nagaan wat een schok dat voor de discipelen geweest moet zijn! Het was: ’te mooi om om waar te kunnen zijn’. Ze konden het niet geloven, en velen kunnen het nu ook niet geloven. Jezus die echt terug komt…. in het lichaam van een mens… een verheerlijkt geperfectioneerd lichaam, dat wel. Zoals ook wij een perfect lichaam zullen krijgen. Lees de openbaringen en geloof ze. Echte engelen en een echte Jezus! Dat geloofden de discipelen ook. Ook wisten ze dat ze om Jezus wil hun aardse leven zouden gaan verlienzen, toch verwachten ze dat Zijn komst snel zou zijn.

  “3 Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend 4 vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’ 5 Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, 6 en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. 7 Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.
  8 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
  10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.

  (3:10) de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht – Andere handschriften lezen: ‘de aarde en alles wat daarop gedaan is zal platgebrand worden’

  11 Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, 12 u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. 13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. ” 2 Petr.3

  Kijk Joshua, zo simpel is het wel. Deze dag ga je niet missen. De wereld gaat de dag des Heren niet ongemerkt missen. De dief… tegenwoordig komt de dief zonder een geluid te maken om geen ongewenste aandacht te trekken. Maar de dief in deze tekst is meer een soort bende van overvallers die met veel geweld en kabaal een ‘shock and awe’ campagne teweeg zullen brengen. De hele wereld zal het merken en het niet overleven als ze niet Christus willen volgen. Zolang deze wereld nog een goddeloze takkezooi is mag je gegarandeerd weten dat er nog een hele hoop profetien vervuld moeten gaan worden.

  Je hebt gelijk als je zegt dat er vele symbolische figuurlijke taal is. En veel van het oude is veranderd in het nieuwe. Niet totaal veranderd echter maar wel iets anders.

  “Mat. 28:20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’”

  Ook deze tekst kan men wel gebruiken voor een kromme leer dat Jezus in het lichaam nog steeds bij ons is op aarde etc. Maar we weten toch dat het niet zo uitgelegd kan worden aangezien Hij ten hemel is opgestegen.

  “15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’
  20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. 21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 22 Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’ 23 Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’ ” Joh. 21

  Ook uit deze tekst kan iemand een kromme leer verzinnen dat er mensen niet zouden sterven omdat Jezus snel zou terugkomen of ze heeeeel oud zouden gaan worden etc. Maar er staat duidelijk uitgelegd wat er werkelijk bedoeld wordt. Dus het niet altijd te letterlijk nemen wat jij vaak zegt.. daar doe ik nog iets boven op: de uitleg mag ook niet tegenstrijdig zijn met de andere teksten in de Bijbel. Zowel in de directe context als ook in de verdere Bijbelleer. Dit is vaak het lastigste. Zoals van dat koninkrijk voor eeuwig en toch zal het koninkrijk aan God de Vader overgedragen worden:) Geen echte tegenstrijdigheid voor mij en jou, de oplossing ligt mede in de vertaling van ‘eeuwig’ etc. dat weten we. Maar als iemand het alleen oppervlakkig zou onderzoeken kan er de indruk van tegenstrijdigheid wel ontstaan.

  Als je wilt weten hoe ik een en ander verder zie moet je de geschiedenis van het volk Israel bestuderen en doortrekken naar de huidige tijd. Dan ga je zien hoe de beloften gegeven aan Abraham door God zijn waargemaakt. Vele natien…. vele volken… zijn het nageslacht van Abraham. Niet alleen miljoenen Arabieren en zeker niet alleen een paar miljoen Joden. Het nageslacht van Jakob/Israel zijn vele volken. Als je dit begrijpt, ga je je Bijbel heel anders lezen en de wereld en de toekomst heel anders bekijken.

  (hier wil ik het graag bij laten:)

 14. Of je nu geloofd Dat Jezus weder moet komen of niet. Een lichamelijke komst is niet bijbels. Mensen zeggen dan ja maar.. Hij zou precies zo weer terug komen, dat staat er niet. Er staat op gelijke wijze. Dus op een zelfde soort manier. Toen Jezus naar de hemel ging, had Hij geen dingen bij zich. Bij de terug komst heeft Hij een sikkel. Hoezo precies het zelfde? Hij komt terug op een paard, hoe zo het zelfde? Hij komt terug met velen engelen, hoezo het zelfde? er stonden maar 2 engelen toen Hij heen ging. Hij komt als de zondvloed, hoezo het zelfde? Dit is allemaal symbolische taal. Over hoe Zijn wederkomst zou zijn.

  Nog 1 vraag wat is jou Bijbelse grond voor een hedendaagse eindtijd en een toekomende wederkomst.
  Je kan zeggen kijk om je heen en zo, maar dat is niet iets waar jij je waarheid op grond, dat is nog altijd het woord van God. Dus als God dat zegt dan is dat ook zo.

  Groeten Joshua.

 15. Jah dat is een echt een mooie. uit matt 24.
  Ze hebben het omgedraaid, de gene die achter bleef is juist de gelukkige. Want uit de context blijkt dat Zijn komst als de zondvloed zou zijn. Dus ze werden genomen door het water. Letterlijk staat daar ook genomen, er zijn ook vertalingen die meegenomen zeggen. Ze werden mee genomen door het water. De Romeinen die hun plotseling overviel toen. De KJV bijvoorbeeld zegt ook taken. Dat is juist. Oke ik lees nu ook zelf dat je dat zegt, mooi dat je daar zelf achter bent gekomen. Sorry ik ben een beetje moe nu dus. Even teveel studie gedaan denk ik :P.

  De vraag waar Jezus nu is. In ons. Hij kwam terug in de gelovigen. Het zijn geen letterlijke wolken geen letterlijk vuur etc. Exodus 19:18 De berg stond in rook Hij daalde neer in vuur net zo als de wederkomst. De profeten spraken over wolken etc allemaal symbolische taal lezen we dit in het NT is het nog steeds symbolisch. Exodus 24:15-18 de wolk bedekte de berg Sinai. Wij gaan met z’n allen de glorie in. vers 17 de heerlijkheid van de Heere was als verterend vuur. vers 18 En Mozes ging de wolk in! Dit gebeurde er met het sluiten van het oude verbond. Dit gebeurde ook in het jaar 70 de gemeente ging de wolk in. Zo als de wolk neerdaalde gaan wij nu de glorie in. Bij Mozes was het letterlijk een wolk, maar dat is een heen wijzing naar de geestelijke komst. Hebr 12:18,19 De gelovigen 1ste eeuw. zijn niet tot de letterlijk brandend vuur en donkerheid gekomen etc. Hij zegt gij zijt niet genaderd tot die letterlijke dingen! Hebr 12:22-24 Gij zijt genaderd tot de nieuwe stad het Hemelse Jeruzalem en tot tienduizenden der engelen. Tot De Middelaar van het nieuw verbond.

 16. Nog 1 van de leukste teksten vergeten bij te zetten:P.
  Matt 24:34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Dit zegt Jezus.
  Oh glorie Jezus is terug gekomen.

 17. Joshua, mag ik je een andere uitleg en conclusie aanbieden van een paar van de door jou aangehaalde teksten? Want het is natuurlijk een belangrijk onderwerp.

  ‘Mat. 27 Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.
  28 Ik verzeker jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.’”

  Wat mij hierin opvalt:
  1.) niet iedereen is al naar zijn daden beloond. Dat ligt dus nog in de toekomst.
  2.) De discipelen hebben Jezus al in Zijn koninklijke macht gezien na Zijn opstanding. Dus zij stierven niet voordat ze Hem in Zijn positie als overwinnaar en koning hebben waargenomen. Dit duid dus niet op Jezus terugkomst met al Zijn engelen om over de aarde te gaan heersen met een ijzeren herdersstaf. Dat is nl. nog niet gebeurd.

  “11 Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. 12 Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. 13 Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’. 14 De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden. 15 Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. 16 Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’.” Openb.19

  “1 Johannes 2:18 Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is. 19 Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde.”

  Wat me opvalt:
  1.) de laatste ure is geen letterlijk uur natuurlijk, dat kan best op het laatste tijdperk slaan, de eindtijd, de laatste eeuw.
  2.) Mensen hebben het vaak over maar 1 antichrist, o.a. in deze tekst kunnen we lezen dat er vele antichristenen zijn.

  Lees ook het volgende eens in de bredere context:

  “30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.
  31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.
  32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
  36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.” Matteüs 24

  Lang niet alles daarvan, of alles niet, is al gebeurd he? Alles wat er staat is waar. Ook vers 34. Maar jouw uitleg… dat kan niet kloppen met de andere verzen he.

  Vele aanwijzingen in de Bijbel zijn geschreven om zelf te beleven. Ze zijn niet alleen voor de tijdsgenoten van Jezus bedoeld he. Leef alsof Jezus morgen terug komt zeggen die teksten. Bovendien kun je morgen dood gaan en is het dus altijd belangrijk om gereed te zijn om je Schepper te ontmoeten.
  Daarom staat er m.i. ook niet wanneer Jezus terugkomt. Je moet Hem elke moment verwachten, dat houd je scherp en gemotiveerd.

  Toch denk ik dat we nu in ‘de laatste minuut’ leven en niet alleen in het ‘het laatste uur’ 🙂

  “Je kan niet anders dan zeggen ja Jezus is terug gekomen. Het roept veel vragen op dat weet ik, maar er zal vast wel een uitleg op alles zijn, en dat is er ook.”

  Jezus is inderdaad terug gekomen. Uit de dood! Hallelujah! Maar wanneer Hij binnenkort opnieuw terugkomt met al Zijn koninklijke waardigheid en met al Zijn legers engelen om de goddelozen uit Zijn koninkrijk weg te nemen… dan weet je dat Hij terug is gekomen en zal blijven.

  Het woord: generatie of geslacht moet je hier denk ik meer zien als een ras van mensen. Als je het nl. wilt uitleggen als zijnde die mensen toen… dan krijg je een conflict met de andere verzen en voorspellingen waarvan het overduidelijk is dat ze nog NIET gebeurd zijn.

  “20 Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, 21 en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’
  22 Tegen de leerlingen zei hij: ‘Er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een van de dagen van de Mensenzoon te zien, maar jullie zullen die dag niet meemaken. 23 Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: “Kijk daar!” of: “Kijk hier!” Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan. 24 Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. 25 Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.” Lucas 17

  Aandachtspunten: over vers 21, zoek eerst het koninkrijk van God lijkt hier ook op te slaan he.

  “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” Mat. 6:33

  Het koninkrijk is binnen handbereik wanneer we de instructies uit de Bijbel opvolgen. Dus ik ben het wel met je eens dat wij NU AL onderdanen van dat koninkrijk kunnen zijn.
  Maar je moet begrijpen dat het koninkrijk nog niet ten volle geopenbaard is. Dat wil zeggen, we missen nog DE KONING en Zijn machtige engelen legers.
  Zie ook de gelijkenis van de talenten in Mat 25. Een ‘man’ ging op reis en zijn slaven moeten zijn huishouden beheren. Het huis, het bezit, het koninkrijk is er al. Maar de Meester is ‘op reis’.

  “31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.”

  Ook bovenstaande moet nog gebeuren he. De wereld is de letterlijke fysieke schepping van onze God. Bedoeld voor de kinderen van God die door God hiervoor zijn voorbestemd.

  Het koninkrijk is zowel GEESTELIJK en ook LETTERLIJK. Je hebt gelijk als je zou zeggen dat we nu al veel kracht en macht kunnen hebben door gehoorzame onderdanen van Zijn koninkrijk te worden. Trouwe onderdanen. Zijn geboden, de wetten v.d. Koning opvolgen. Dan krijgt Zijn koninkrijk letterlijk vorm.

  Het punt is dus: er zijn nog vele profetieën NIET vervuld. Die profetieën hebben te maken met een LETTERLIJK koninkrijk van God waarvan Jezus Christus de Koning IS. Dat is Hij nu al in de hemel. Maar het koninkrijk zal volledig geopenbaard worden aan alle volken wanneer koning Jezus op aarde als opperbevelhebber, koning der koningen, president der presidenten Zijn rechtmatige positie zal hebben ingenomen.

  ps: je hebt het ook nog over het nieuwe 2e verbond, weet je met WIE dit verbond is gemaakt? Hebr. 8
  Het bijzondere zit hem hierin: niet door afstamming wordt je gered maar door genade. Genade in eerste instantie voor de kinderen van Jakob maar die genade is zo groot dat ook andere volken ervan mogen ontvangen. Toch is het 2e verbond gemaakt met dezelfde mensen waar God ook het eerste verbond mee sloot. Dit is de uitverkiezing van God. Alles is genade en als God het volk Israel een bijzondere positie heeft toegekend mogen wij daar niet aan af doen door het ’te vergeestelijken’. De Bijbel is een boek wat gaat over de relatie van GOD met Zijn volk ISRAEL. En ook niet Israelieten die de God van Israel willen dienen mogen geadopteerd worden als kinderen van God.

  ps2: mocht je het er helemaal niet mee eens zijn:) het zij zo, het is niet mijn bedoeling om een superlange discussie te gaan hebben hierover (en dat is denk ik ook niet jou bedoeling he)

 18. De afvallige Joden werden geoordeeld. En als het over Zijn komst gaat, dan gaat het ook over Zijn wederkomst. Als ik het heb over de dood van Jezus, heb ik het niet over de opstanding of de hemelvaart. Letterlijk staat daar niet Koninklijke macht zoals jij aan haalt maar Koninkrijk. Jij ontwijkt ook ver 27. Het gaat dus duidelijk in Matt 16 over de wederkomst! En niet terug komen uit de dood.

  Wat wil je met die tekst uit openbaring? Hij heeft ook oordeel gebracht. Jeruzalem is vernietigd en de tempel zoals Jezus voorspelde. Het is allemaal al gebeurd. Jeruzalem is al omsingeld geweest.

  Lucas 21:
  20 Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is. 21 Alsdan die in Judéa zijn, dat zij vlieden naar de bergen; en die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen. 22 Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is. Dit was de grootte verdrukking! Opdat alles vervuld worde, dat geschreven staat.
  Dit is allemaal gebeurd in het rond het jaar 70. Wat ging in vervulling? alles wat in het OT geschreven stond! Over Zijn komst & zijn rijk dat komen zou.

  1 Johannes 2:18, Het is geen letterlijk uur nee, maar het geeft aan dat Jezus toen zeer spoedig zou terug komen. Broeders waakt ieder moment kan het gebeuren, wat een valse hoop van Jakobus en Johannes, om zo hun broeders te bedriegen. Wat lelijk zou dat zijn.
  Precies mensen hebben het vaak over 1 antichrist. Wat je ook uit mijn post kon uit maken, letterlijk staat er ook dat antichrist komt. En niet de antichrist. Het is de geest van antichrist.

  Alles wat daar staat is gebeurd. Ook vers 34 ja. Jij denkt vast dat niet alles gebeurd is. Omdat je veel letterlijk gaat nemen, maar het is symbolisch.

  En dan de bredere context heb ik zeker gelezen. Daar is verkeerd vertaald. Omdat aarde ook met land kan vertaald worden en zelfs met een deel van een land. Omdat de vertalers uit een bepaalde visie vertaald hebben. Want welk land had stammen? Israël, dus alle stammen van Israël zouden zich op de borst slaan. Dat wil zeggen rouw hebben. Maar dit is een even iets te diep, laten we het simpel houden.
  Niemand wist de dag nog het uur, maar globaal kon je het weten, want Jezus zelf zegt dat het in die generatie zou gebeuren. Daarom werden de discipelen ook zo aan gespoord om te waken.

  Generatie of geslacht moet je niet zien als een ras. Want een generatie heeft ongeveer een duur van 40 jaar. Dus daar kan je geen ras van maken.

  Over Lucas 17:20,21. Jij haalt een vertaling aan die niet goed vertaald is. Er staat in de grondtekst dat het in ons is. Hun maken daar voor het gemak van binnen u bereik, het is een parafrase vertaling. Mensen die naar het vaste woord zoeken snappen wat ik daar mee bedoel. Wat ook kan is dat ze het zo hebben gedaan omdat als je een vertaling maakt, moet die 10% anders zijn van het origineel, anders krijg je geen kopie rechten en geld, dat is een wet. Echt dom vind ik dat.

  Dus de SV bijvoorbeeld heeft het hier goed vertaald Lucas 17:20,21 En gevraagd zijnde door de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.
  En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen u.

  Vers 22: En Hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en gij zult die niet zien.
  Vers 23: En zij zullen tot u zeggen: Ziet hier, of ziet daar is Hij; gaat niet heen, en volgt niet.

  Ik raad je aan om wat meer een wat vastere vertaling te gebruiken. Ook deze vertalingen zijn ook niet altijd zo vast, maar het is een stuk beter dan zo’n slap aftreksel.
  En ook weer zie je dat Jezus hun aanspoort om te waken.
  Waarom? als Hij toch meer dan 2000 jaar later pas komt.

  En nog even dit. De Korinthe brief is geschreven aan hen die te Korinthe waren, maar het is wel nuttig voor ons.

  Scheiding tussen de bokken en de schapen, is al gebeurd. Dat staat voor het oordeel. De afvallige Joden en de afvallige christenen zijn geoordeeld. Er kwam een groot oordeel over hun. Er zijn in totaal ik geloof 11 miljoen en 100 duizend joden mee genomen door de Romeinen.

  God zegt duidelijk in de bijbel dat Hij Zijn verbonds volk afgesneden heeft. Jezus zegt dit vaak Matt bijvoorbeeld.
  Dus je gaat tegen de bijbel in als je nog zegt dat Israël het volk van God is. God is duidelijk. We moeten goed kijken naar wat Jezus de Meester zelf zegt.

 19. Een paar puntjes dan maar die wellicht zinvol zijn om te vermelden.

  -Ik gebruik meerdere vertalingen en kijk soms ook naar het gebruikte woord in de grondtekst.

  -Je hebt gelijk vind ik, als je zegt dat er vele profetieën al uitgekomen zijn en sloegen op wat jij de ‘Joden’ noemt. Over slecht vertaald gesproken:)
  Het zijn natuurlijk de Judeers van het huis Juda en alle bevolkingsgroepen die onder die naam bekend stonden wat in onze Bijbels is vertaald met ‘Joden’. Daar is inderdaad al een oordeel over gevallen als het gaat om het verlies van het zelfbestuur, de val van Jeruzalem en de verstrooiing v.d. Judeers.

  Maar waarom jij dat dan koppelt aan ‘de wederkomst’ van Jezus en dan voorbij gaat aan de andere profetieën zoals het laatste oordeel, dat snap ik echt niet.

  Misschien is het zinvol voor jou om je te verdiepen in de geschiedenis van het volk Israël. Dan ga je het onderscheid zien tussen ‘Joden’ en ‘Israëlieten’. Als je dit onderscheid goed begrijpt, ga je ook sommige profetieën geheel anders zien.

  Het oordeel over de Judeers van toen is immers niet representatief voor Gods handelen met het gehele volk Israël. Dat kleine gedeelte van het volk Israël dat ten tijde van Jezus in Judea leefde is…. een heel klein gedeelte van het totale volk Israël wat allang over de aarde verstrooid was ten tijde van Jezus. Dit door hun zonden waardoor God van ze scheidde en ze gevangen liet nemen door vijandige volkeren.

  “Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ ” Mat.15:24

  Jezus kwam om de zonden van Zijn volk weg te nemen. Niet zozeer voor de gehele mensheid zoals nu vaak wordt gezegd, nee Hij kwam voor Zijn schapen en dan met name voor de verloren schapen van het HUIS ISRAELS.

  “Mat. 1:21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. ”

  “24 Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het HUIS Israëls. ”

  Dit huis/land/natie was nl. door hun grote zonden van God verbannen, gescheiden – ze werden heidenen. Zie o.a. Hosea 1.

  “6 En zij ontving wederom, en baarde een dochter; en Hij zeide tot hem: Noem haar naam Lo-Rucháma; want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar Ik zal ze zekerlijk wegvoeren.”

  Dit is het slechte nieuws. Maar wat is het goede nieuws? Het evangelie?

  “‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
  hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. ” Lucas 1:68

  ” 76 En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken, 77 en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden” Lucas 1

  “31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. ”

  Hij kwam om de zonden van ZIJN VOLK weg te nemen.
  Aan het koningschap van Jezus over ZIJN VOLK komt nooit een einde!

  Verwar de Joden nooit met de Israëlieten. De meeste Christenen doen dit wel. En ze begrijpen geen hol v.d. de profetieën.

  Mvgr, Nodoubt

 20. Heel goed dat je dat doet. Zeker belangrijk.
  Ik denk alleen dat je 1 ding vergeet. Hij kwam idd om Israël te verlossen, alleen ze hebben de Messias verworpen keer op keer.
  Dus het heil ging naar de heidenen, er is geen onderscheid meer. Alleen door het geloof in Jezus Christus kom je er. En niet zoals de mensen van de opname theorie geloven, dat alle gelovigen opgenomen zijn en dat ze dan behouden worden door hun werken, dit is volkomen on bijbels. Ik geloof sowieso niet in een letterlijke opname, omdat die er ook niet is. Dit kan ik onderbouwen. Ach ja.
  Ik vraag me dan af wat jij verstaat onder Israël? Dat was toch Zijn verbonds volk of niet dan?
  Kijk jij zegt dat de meeste christenen geen hol van de profetieën begrijpen, dat klopt. Maar wat geloof jij dan, iedereen loopt vast als het gaat om de eindtijd et cetera, iedereen loopt tegen problemen aan, ik niet want ik zeg dat alles is vervuld, zoals de bijbel zegt.

  Idd interessant dat je die tekst van Lucas 1 geeft, maar dat zal ik onderzoeken hoor. Want er zijn ook andere teksten waar Jezus duidelijk laat merken dat Zijn verbonds volk afgesneden is.
  Ik ben in ieder geval wel blij dat jij niet zomaar alles geloofd en wel zelf de bijbel leest. Want iedereen meent het bij het rechte eind te hebben, en ik krijg veel naar me hoofd geslingerd, terwijl bijna niemand onderzoek doet. Iedereen geloofd de standaard opname theorietjes die gepredikt worden waar geen drol van klopt. Jij geloofd niet wat ik geloof maar je onderzoekt het te minste. Goed bezig.

 21. Je hoeft verder geen antwoord klaar te hebben op die dingen die ik voorheen gegeven heb.
  Maar hopelijk ga je er wel over nadenken. Want niemand kan mij daar een antwoord op geven, theologen snappen er ook niets van, hoe kon het toch dat Jezus het zo snel verwachte, en dat alle gelovige in die tijd in volle verwachting waren, en dat ze aangemoedigd werden, jongens houd nog even vol, het is nabij! de Rechter staat voor de deur.

  Ik zal als voorbeeld geven een gezin moeder, zoon Jan, zoon Piet. Moeder zegt Jan: Wanneer komt Piet terug? Moeder: Als je even wacht is hij zo thuis, hij kan ieder moment komen. Dan denkt Jan niet oh die komt 2000 jaar later nog terug.

 22. Nu nog even dit. ‘Maar waarom jij dat dan koppelt aan ‘de wederkomst’ van Jezus en dan voorbij gaat aan de andere profetieën zoals het laatste oordeel, dat snap ik echt niet.’

  Omdat het hand in hand gaat, zelfde context. Zelfde verhaal. Met Zijn komst zou Hij het oordeel brengen, de glorie, de verwoesting. Daarom is Jezus ook terug gekomen.

 23. “….. Dan denkt Jan niet oh die komt 2000 jaar later nog terug.”

  Dat begrijp ik. Maar omdat lang niet alle profetieën zijn vervuld kan ik niet anders dan constateren dat hun geloofsbeleving wel heel heftig was maar dat nog niet zegt dat alles al vervuld is.

  Er is grote vervolging geweest bij de eerste Christenen. Zij beleefden de verdrukking v.d. eindtijd ‘aan den lijve’.
  Maar latere Christenen hebben ook verschrikkelijke vervolging meegemaakt. En ook vandaag de dag zijn er genoeg mensen die gedood en vervolgd worden om de naam van Jezus Christus.
  Mijn conclusie: de eindtijd, de verdrukking is een langere periode van vele honderden jaren waarin er oorlog en vervolging is geweest en is.

  “Want er zijn ook andere teksten waar Jezus duidelijk laat merken dat Zijn verbonds volk afgesneden is. ”

  Niet geheel Zijn verbonds volk en nooit voor altijd. Dat lees ik echt nergens.
  Eerder in de geschiedenis van het volk Israël had God het 10-stammenrijk, het huis Israels afgesneden van het volk Israël. God had hen verworpen. Maar Jezus heeft hun verlost. En in dat proces is de rest v.d. wereld ook gezegend.

  “1 Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. 2 God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift over Elia zegt, hoe hij Israël bij God aanklaagt? 3 ‘Heer, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren verwoest. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 4 Maar hoe luidt het antwoord van God aan hem? ‘Ik heb zevenduizend mensen voor mijzelf in leven gelaten; die hebben niet voor Baäl geknield.’ 5 Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft. ” Romeinen 11:1-5

  De heidenen waarover vaak gesproken wordt zijn de ‘verloren schapen van het huis Israels’. De stammen van het 10-stammenrijk in de verstrooiing. Als we goed lezen kunnen we zien dat alle 12 (of 13) stammen uit hun eigen land verdreven waren.

  De apostelen hebben hun het goede nieuws verteld. Er zijn zelfs brieven heel duidelijk en direct aan hun gericht.

  “1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galátië, Kappadócië, Azië en Bithynië, ”

  “1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven,” Petr. 1:1

  De vreemdelingen of uitverkorenen, de verloren schapen van het huis van Israel. Gods uitverkoren volk Israel.

  “Van Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen in de diaspora. Ik groet u.”

  “Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing. ” Jakobus 1,1

  “33 Jezus dan zeide: Nog korte tijd ben Ik bij u en dan ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft. 34 Gij zult Mij zoeken en niet vinden en waar Ik ben, kunt gij niet komen. 35 De Joden dan zeiden tot elkander: Waar zal deze heengaan, dat wij Hem niet zullen kunnen vinden? Hij is toch niet van plan naar de Griekse verstrooiing te gaan en de Grieken te leren?” Johannes 7:33-35

  De Judeers, de joden, wisten dat het merendeel van het volk Israel in verstrooiing was. Zij waren verstrooid in de Grieks/Romeinse wereld van die tijd. Het grieks was net zo belangrijk en overheersend als nu het Engels is. Er worden hier dus Israelieten buiten de streek Judea mee bedoeld. Zij waren heidenen geworden. Los van hun land en los van hun God en Zijn wetten. Zij waren ‘verheidenst’, vervreemd van God en het huis van Juda, het enige volk met de naam Israel in die tijd.

  Ook Paulus die aan de Romeinen schrijft laat duidelijk weten dat het gaat om letterlijke nakomelingen van Abraham in Rome.

  “1 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze voorvader naar het vlees, verkregen heeft?”

  Je kunt deze Bijbelteksten alleen begrijpen wanneer je weet wat de geschiedenis van het volk Israël is. En hoe de volgende woorden zijn ontstaan in je Bijbel: Jood, Griek, heiden.
  Welke betekenissen hebben deze woorden zoal? Is er sprake van een heldere vertaling of is de juiste betekenis van deze woorden iets dieper te vinden dan wat algemeen wordt aangenomen…
  Als ik zie hoe vaak ‘men’ Jood zegt terwijl men Israëliet bedoeld en vice versa… dan snappen de meesten niet wat er nou echt mee bedoeld wordt in de Bijbel.
  Nogal essentieel voor een juist begrip van… ach… de HELE BIJBEL!

  “Maar wat geloof jij dan, iedereen loopt vast als het gaat om de eindtijd et cetera, iedereen loopt tegen problemen aan, ik niet want ik zeg dat alles is vervuld, zoals de bijbel zegt.”

  Dat is niet vol te houden, dat alles al vervuld is. Kijk om je heen man, ziet het eruit alsof Jezus al op de troon zit en de ‘boosdoeners’ al van de aarde verwijderd zijn?

  Nou?
  Nee he. Lang niet alles is vervuld. Maar dat zegt niet dat de gangbare theorieën over ‘de eindtijd’ en ‘de opname’ en ‘de antichrist’ dan maar waar moeten zijn. Nee, als je de waarheid wilt kennen moet je veel studeren en open staan voor nieuwe zienswijzen die mogelijk waarachtig zijn. Daarom sta ik ook open voor jouw verhaal. Maar nogmaals, ik kan er niet in mee gaan omdat er nu eenmaal nog veel niet vervuld is. Dat kun je toch niet beweren… alles al vervuld… is dit dan al het paradijs op aarde? Hmm.. nah nee!

  Wat ik geloof over de opname theorie bijv. Kijk eens naar deze tekst:

  “37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. 38 Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon. 40 Dan zullen er twee op het land zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. ” Matteüs 24:37-40

  Dit wordt meestal als volgt uitgelegd: De Christenen worden door Jezus meegenomen en de goddelozen blijven achter. En er zijn andere teksten die hier bij aan lijken te sluiten. Maar laten we voor het gemak alleen naar deze tekst kijken nu.

  Ik lees het tegenwoordig nl. ietsje anders. Kijk… er wordt vergeleken met de zondvloed – die vloed nam de goddelozen mee…. degene die achterbleven in de ark werden behouden. Zij kregen de ‘nieuwe aarde’ die er na de vloed te voorschijn kwam. (Of het nu een plaatselijke vloed was of een globale maakt niet uit in het voorbeeld.) Zij hadden van God de belofte dat ze behouden zouden worden. Niet om naar een soort hemel o.i.d. te gaan. Nee om op aarde behouden te worden.

  Wat vind je daarvan?

  Ps: reactie op je laatste bericht: maar het oordeel gaat voor IEDEREEN gelden en is definitief.
  Vraag: waar is Jezus nu volgens jou? En komt Hij volgens jou nog eens terug of niet?

 24. Over Lucas 1:33. Dat is heel makkelijk. Aan Zijn koninkrijk is geen einde. En Hij zou voor een tijd als Koning heersen, dat staat in Hebreeën ook dat dan Hij al zijn vijanden onder zijn voeten hebben zou en het Koninkrijk kon door breken. Dus eeuwigheid= tijdperk in het Grieks het zou ook met tijdperken vertaald kunnen worden etc.

 25. 1 Korinthe 15:24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.

 26. Sorry ik maak het wel heel on duidelijk. Vergeet deze reacties maar even, ik maak nog een volledig iets oke.

 27. Wanneer zou Jezus komen? Als de stad Jeruzalem vernietigd werd en de tempel. Dit is gebeurd in het jaar 70. Jezus is terug gekomen.
  En het evangelie is al gebracht aan . kol 1:23 Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

  Uitspraken van Jezus:

  Matt 24:44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Tegen wie spreekt Jezus hier? Tegen zijn discipelen. Hij spreekt dus niet tegen ons in de 21ste eeuw. Zowel Jezus en de apostelen spreken tot de discipelen van toen, het NT is van nut tot ons, maar het was oorspronkelijk gericht naar die mensen daar.
  Matt 24:42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Dus weer een waarschuwing om te waken.
  Matt 25:13 Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal. Als Jezus zo zijn discipelen aanspoort te waken en Jezus zou 2000 jaar oud gebleven zijn, wat voor nut zou zijn prediking hebben? Als ik spreek jongens ieder moment kan iets groots gebeuren houd even vol, het gebeurt heel snel, dan denken jullie niet oh dat is 2 of 3 duizend jaar later.
  Matt 16:28 Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.
  Let op! Er stonden daar dus een aantal mensen die niet dood gingen voor dat Jezus terug kwam. Zo dat is even schrikken he? Nu komen direct de: ja maars, ja maar…. dit en dat, of wij het snappen of niet dat doet er niet toe Jezus is volgens de bijbel wedergekomen, er is geen enkele grond voor een eindtijd van nu en een toekomende wederkomst. De apostelen en de gelovigen in die tijd waren in volle verwachting van de komst van Jezus en dat zij in de eindtijd leefde.
  Matt 10:23 Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen komt. Zie je de apostelen van die tijd nog steeds, rond rennen van stad naar stad? Ik denk het niet. Hier weer een bewijs dat Jezus wedergekomen is!
  Ik zou nog meer teksten kunnen geven van Jezus. Maar laten wij nu kijken wat de apostelen zeggen. Die in volle verwachting waren van de wederkomst:
  Jakobus 5:7-9 Zo weest dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Ziet, de landman verwacht de kostbare vrucht des lands, lankmoedig zijnde daarover, totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren nadert. Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt; ziet, de Rechter staat voor de deur.

  Wat een Bijbelse waarheid, zien jullie? De komst van Jezus is nabij? nadert? hoezo dan pas 2-3 duizend jaar later. En dan de Rechter staat voor de deur. Als Jezus niet wedergekomen is dan heeft Jezus gelogen en de apostelen ook, of ze vertellen onzin. Maar dat is dus niet zo, Jezus is terug gekomen. Johannes maakt het nog spannender.
  1 Johannes 2:18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. Letterlijk staat daar dat antichrist komt, maar dat is even een ander verhaal. Het is de laatste ure! wow. Hoezo dan Jezus moet nog komen. Als je iemand zonder achter grond de bijbel laat lezen zou die ook tot die conclusie komen.
  1 Korinthe 15:51,52 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met
  de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Wow wat zegt Paulus hier? Ze zouden niet allemaal sterven, maar ze zouden veranderd worden bij de komst van Jezus.

  Je kan niet anders dan zeggen ja Jezus is terug gekomen. Het roept veel vragen op dat weet ik, maar er zal vast wel een uitleg op alles zijn, en dat is er ook.

  Afsluiter Lucas 17:20,21 En gevraagd zijnde door de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen u.
  Dus het Koninkrijk is in ons! Jezus kwam terug in ons, de gelovigen, het was een geestelijke komst. Want het Koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Geen letterlijk Jeruzalem, geen letterlijk Israël! God heeft niets aan een 2de verbond er naast. Er is een geestelijk verbond waarin iedereen door geloof mag toe treden, niet meer door afstamming. God zegt dit immers vaak in Zijn woord.

  Tot zo ver. Misschien post ik nog meer. Maar ik hoop dat dit velen aan het denken zal brengen.

  Met vriendelijke groet & Gods zegen toegewenst, Joshua.

 28. Het feit dat jij serieus bezig bent met de Bijbel en ‘het geloof’ vind ik heel erg goed. Ondanks dat we het niet eens zijn over het wederkomst onderwerp, vind ik het fijn dat je wel een argumentatie voor je geloof hebt en niet zomaar wat aanneemt.

  “Die hebben excuses om niet af te rekenen met hun zonde, want dan is het ja dan (later) ben ik volmaakt,”

  Klopt. Maar het is een strijd. En in hoeverre je nu al gelijk kunt worden aan ‘de nieuwe Adam’ is een interessante vraag. De verwachting dat Jezus snel terug komt is niet tegengesteld aan deze strijd, levensheiiging. Als de verwachting levend is, stem je je eigen leven hier ook meer op af toch. Als mensen een letterlijke Jezus verwachten op deze aarde…

  Het onderwerp v.d. ‘hemel en de hel’ is meer verantwoordelijk voor het verschijnsel wat jij nu noemt denk ik.

 29. Nee dan worden we het idd niet eens.
  We laten het maar zo mee eens. Nog 1 ding wil verder wel zeggen. Dat is wat ik vind, mensen die niet geloven dat Hij terug gekomen is, dat zijn ook in het algemeen de mensen die alles verplaatsten naar de toekomst. Die hebben excuses om niet af te rekenen met hun zonde, want dan is het ja dan (later) ben ik volmaakt, nu niet zeggen ze dan. Maar dat is volkomen on bijbels, dat ben je volgens mij ook wel met mij eens. Maar er zit gewoon een gevaar in vind ik, dat de mensen klein gehouden worden. Ik besef zo veel meer hoeveel glorie/heerlijkheid beschikbaar is. Ik geloof niet meer in het oude staat van zijn sinds Adam. Ik heb grootte verwachtingen van de God en de glorie die door gaat breken.

  Toch hartelijk bedankt, dat je de tijd hebt genomen, om het 1 en ander uit te leggen, je hebt er in ieder geval meer kennis van de meeste mensen, de meeste mensen roepen maar wat en weten niet wat ze geloven. Jij weet te minste wat je geloofd dat waardeer ik wel.

  Met vriendelijke groeten Joshua.

 30. Hehe, ik wil alles aannemen wat Jezus zei. Alleen de uitleg van Zijn woorden…. daar ben ik het niet helemaal met je over eens he. Erg flauw dat ik het ‘dan niet aan wil nemen’ volgens jou. Daar gaat het nl niet om. Het punt is: ik zie niet in de Bijbel en met name deze teksten in Mat.23,24 wat jij er wel in ziet. Om helemaal eerlijk te zijn tegen je… ik vind het ab-so-luut bizar om te stellen dat Jezus al teruggekomen is als geest en het oordeel al is geweest en het koninkrijk nu al ten volle gevestigd is etc. Je gaat aan tientallen profetien voorbij. Je negeert de werkelijkheid van de huidige toestand v.d. wereld.
  Ok we komen hierin niet nader tot elkaar. Zullen we hier bij laten?

  Mijn eigen verwachting en vertrouwen:
  Totdat Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden zeg ik samen met de discipelen: MARANATHA! Kom snel terug Heer Jezus!
  En laat een ieder die niet van de Koning Jezus houd vervloekt zijn, anathema. 1 kor 16:22

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

If you give a litle love..

Afgelopen week kwam ik een filmpje tegen wat op Facebook meerdere malen opdook bij christenen en niet christenen. De bijbeltekst die aan...

Verander jij de wereld?

Morgen is het Hemelvaartsdag. Dat betekent dat nu ongeveer 2000 jaar geleden Jezus de discipelen voorbereidde op het feit dat Hij naar...